குழந்தைகள் | தினகரன் வாரமஞ்சரி

குழந்தைகள்

மத்துகம கல்வி வலயத்தின் அன்னாசிகல தமிழ் வித்தியாலயத்தில் நடைபெற்ற இவ்வாண்டுக்கு தரம் ஒன்றுக்கு புதிய மாணவர்களைச் சேர்த்துக்கொள்ளும் நிகழ்வின்போது எடுக்கப்பட்ட படங்கள். 

Comments