குழந்தைகள் | தினகரன் வாரமஞ்சரி

குழந்தைகள்

பாணந்துறை, ஆர்டன் பொரஸ்ட், 'ஹவுஸ் ஒவ் ஸ்டூடன்ஸ்' பாலர் பாடசாலையின் விளையாட்டுப் போட்டியில்  விநோத உடையில்  சிறுவர்  சிறுமியர். (படங்கள் : எம்.கே.எம். அஸ்வர்)    

Comments