30 வருட பூர்த்தியைக் கொண்டாடும் செலான் வங்கி | தினகரன் வாரமஞ்சரி

30 வருட பூர்த்தியைக் கொண்டாடும் செலான் வங்கி

மக்களுக்கும் வியாபாரங்களுக்கும் வலுவூட்டுவதில் 30 வருடகாலமாக புத்தாக்கமான மற்றும் செளகரியமான வங்கியியல் தீர்வுகளை செலான் வங்கி வழங்கிவருகிறது. தனது 30 வருட பூர்த்தியைகொண்டாடும் வகையில் நாட்டின் வெவ்வேறுபகுதிகளில் சமய அனுஷ்டானங்களை ஏற்பாடுசெய்திருந்தது. இதில் முதல் அங்கமாக, வங்கியின் தலைமையகத்தில் பிரித் பூஜை ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது. ஊழியர்கள், வாடிக்கையாளர்கள் மற்றும் இதர பங்காளர்களுக்கு ஆசிவேண்டி இந்த சமய நிகழ்வு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது.

1987 ஆம் ஆண்டு நிறுவப்பட்ட செலான் வங்கி, 1988 மார்ச் 24 ஆம் திகதி வியாபார செயற்பாடுகளை கொழும்பு கோட்டை பகுதியில் ஆரம்பித்திருந்தது.

ஆரம்பம் முதல் வங்கி தனது உறுதிமொழியான “அன்புடன் அரவணைக்கும் வங்கி” என்பதற்கமைய புரட்சிகரமான வங்கியியல் தீர்வுகளை வாடிக்கையாளர்களுக்கு வழங்கிவருகிறது. இந்த சமய நிகழ்வு, செலான் வங்கியின் தலைவர் ரவி டயஸ், பணிப்பாளரும் பிரதம நிறைவேற்று அதிகாரியுமான கபில ஆரியரட்ன, கூட்டாண்மை நிர்வாகத்தினர் மற்றும் வங்கியின் இதர ஊழியர்களின் பங்குபற்றலுடன் நடைபெற்றது.

Comments