உயிரினங்கள் தொடர்பானவை | தினகரன் வாரமஞ்சரி

உயிரினங்கள் தொடர்பானவை

 நடக்கத் தெரிந்த பறக்கும் பூச்சி – வெட்டுக்கிளி 

 25 கோடி ஆண்டுகளாக உருமாறாதிருக்கும் பூச்சியினம் – சிலந்தி 

 மனிதனைப் போல் நிமிடத்திற்கு 12-20 தடவை மூச்சுவிடும் விலங்கு – ஆடு 

 குதிரையின் முகம், பாம்பின் வால் அமைப்பு உடைய மீன் உருவம் – கடற்பகுதிரை 

 பிறந்தது முதல் இறக்கும் வரை உடல் வளர்ச்சி பெறாத உயிரினம் – வண்ணத் துப்பூச்சி 

 பெண்ணின் தலை, மீனின் உடல் உடைய உருவம் – கடற்கன்னி 

 சூரியனை நேருக்கு நேர் பார்க்ககூடிய சக்தி உடைய பறவை – கழுகு. 

டீ. டனுக்சி 

தரம்- 09 E, 

ப/ வெளிமடை மு.ம.வி. வெளிமடை.   

Comments