சிறுவர் மலர் | தினகரன் வாரமஞ்சரி

சிறுவர் மலர்

என். வினோமதிவதனி,  லுனுகலை.    உலகில் அதிக பயன்தரும் தாவரம் வாழை என அழைக்கப்படுகிறது. வாழையின் சிறப்பு என்னவென்றால் வாழை மரத்தின் அனைத்துப் பாகங்களும் மக்களுக்குப் பயன்படுகிறது. உலகின் முதல் இயற்கை உணவு என்ற பெயரும் இதற்கு உண்டு. எனவே மனிதனுக்குப் பயன்தரும் மரங்களில் வாழை மரம் பிரதானமாகும். வாழையில் அவை செவ்வாழை, மலை வாழை, ரசதானி வாழை, பச்சை வாழை...
2018-03-17 18:30:00
Subscribe to சிறுவர் மலர்