பத்திகள்

கல்வி அபிவிருத்திக்கான  கிழக்கு மாகாண மன்றம்
யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகத்தின் உபவேந்தர் நியமனம் தொடர்பில் கல்விமான்களும் புத்திஜீவிகளும் ஏமாற்றப்பட்டுள்ளதாக நல்லாட்சிக்கும் கல்வி அபிவிருத்திக்குமான கிழக்கு மாகாண மன்றம் தெரிவித்துள்ளது.மேற்படி மன்றத்தின் தவிசாளர் எம். எம். அகமட் விடுத்துள்ள அறிக்ைகயில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாவது, எதனை இழந்தாலும் தமிழ் மக்கள் கல்விச் செல்வத்தை இழப்பதற்கோ கல்வி நிறுவனங்களில் கரும்...
2017-04-30 06:30:00
Subscribe to பத்திகள்