கட்டுரை | தினகரன் வாரமஞ்சரி

கட்டுரை

இலங்கை நாலாபுறமும் கடலால் சூழப்பட்டுள்ள நாடாகும். இது உலகில் உயிரினப் பல்வகைமைக்கு முக்கியத்துவம் பெற்றுவிளங்கும் நாடுகளில் ஒன்றாகவும் உள்ளது. அந்த வகையில் நிலத்தில் வாழும் மிகப்பெரிய உயிரினம் முதல் கண்களுக்கு புலப்படாத நுண்ணுயிர்கள் வரையிலான எல்லா வகை உயிரினங்களும் இங்கு காணப்படுகின்றன. ஆன போதிலும் இந்நாட்டில் நிலத்தில் வாழும் மிகப்பெரிய உயிரினமான யானைக்கும்...
2020-11-28 18:30:00
Subscribe to கட்டுரை