செய்திகள் | தினகரன் வாரமஞ்சரி

செய்திகள்

20ஆவது திருத்தச்சட்டம் மூன்றில் இரண்டு பெரும்பான்மையுடன் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளமையின் விளைவாக மக்களின் இறையாண்மை முன்னிலைப்படுத்தும் நாட்டுக்கு பொருத்தமான முழுமையான அரசியலமைப்பொன்றை  ஒரு வருடக்காலப்பகுதிக்குள் அறிமுகப்படுத்த அரசாங்கம் முடிவுசெய்துள்ளது. அதன் பிரகாரம் புதிய அரசியலமைப்புக்கான சட்டமூலத்தை தயாரிக்குமாறு புதிய அரசியலமைப்பை உருவாக்குவதற்காக...
2020-10-24 18:30:00
Subscribe to செய்திகள்