செய்திகள் | தினகரன் வாரமஞ்சரி

செய்திகள்

சுகாதார சேவைகள் பணிப்பாளர் அனில் ஜாசிங்க எழுத்துமூலம் அறிவித்துள்ளதாக சட்டத்தரணி ரொமேஷ் டி சில்வா உச்சமன்றில் தெரிவிப்புநாட்டின் தற்போதைய சூழ்நிலை தேர்தலை நடத்துவதற்கு தடையாக காணப்படவில்லையெனவும் இப்போது தேர்தலை நடத்துவதால் எந்தவிதமான பிரச்சினைகளும் ஏற்படமாட்டாதெனவும் சுகாதார சேவைகள் பணிப்பாளர் நாயகம் டொக்டர் அனில் ஜாசிங்க ஜனாதிபதியின் செயலாளர் கலாநிதி   பி...
2020-05-24 02:30:00
Subscribe to செய்திகள்