உலகம் | தினகரன் வாரமஞ்சரி

உலகம்

ன்றைய உலகப் பொருளாதாரம் உற்பத்தியை விட வர்த்தகத்திலேயே தங்கியுள்ளது. வர்த்தகமே போட்டிக்கான அரசியல் பொருளாதாரமாக உள்ளது. அரசுகளது வர்த்தக உத்திகளே பொருளாதார உத்தியாகப் பார்க்கப்படுகின்றது. வரி அறவீடு மட்டுமன்றி வரியற்ற பொருளாதாரமும் அதிக வரி அறவீட்டுப் பொருளாதாரமும் போட்டித் தன்மை பெற்றதாக மாறியுள்ளது. சீனாவும் அமெரிக்காவும் பதிலுக்கு பதில் வரி அறவீட்டினை பல...
2018-11-10 18:30:00
Subscribe to உலகம்