உலகம் | தினகரன் வாரமஞ்சரி

உலகம்

உலக அரசியலில் ஐரோ ப்பிய அனுபவம் எப்போதும் புதிய வகையானதாகவே அமைந்துள்ளது. பொருளாதார தேவைக்கானதொன்றாக ஐரோப்பிய யூனியன் அமைந்தாலும் அரசியல் சமூகத்தளத்திலும் வர்த்தக மற்றும் சந்தைக் கட்டமைப்பிலும் அதிக முன்னுரிமை பொருந்திய நிறுவனமாக விளங்குகின்றது. இதனால் அது தொடர்பான அரசியல் மீளவும் ஐரோப்பாவிலும் முழு உலகப்பரப்பிலும் அதிக பேசு பொருளாக மாறியுள்ளது. இதனை புரிந்து...
2019-03-16 18:30:00
Subscribe to உலகம்