சிறுவர் மலர் | தினகரன் வாரமஞ்சரி

சிறுவர் மலர்

எண்ணத்தை தவிர்க்கவே முடியாது. ஒரு எண்ணம் தோன்றும்போது அது பல கோடி செல்களை இணைத்துக்கொண்டு அக்காட்சிகளை ஒளி, நிழல் என்ற அளவிலே வடிவத்தை எடுக்கிறது. ஒரு தடவை எண்ணிவிட்டோம் என்றால், நாம் நினைக்காமலே மீண்டும் மீண்டும் எழுந்து, எழுந்து அடங்கும். இவ்வாறு பல தடவை எழும்போது, அந்த எண்ணமானது ஒவ்வொரு தடவையும் வலுப்பட்டுச் செயலைச் செய்வதற்கு உடல் செல்களையும் தூண்டி விடும்.ஆகவே...
2021-10-23 18:30:00
Subscribe to சிறுவர் மலர்