பெற்றோல் ஏற்றிவந்த கப்பல | தினகரன் வாரமஞ்சரி

பெற்றோல் ஏற்றிவந்த கப்பல

 

40 ஆயிரம் மெற்றிக்ெதான் பெற்றோல் ஏற்றிவந்த நெவேஸ்கா லேடி என்ற கப்பல் நடுக்கடலில் தரித்துநின்றவாறு முத்துராஜவல களஞ்சியத்திற்கு பெற்றோலை குளாயூடாக அனுப்பிக்ெகாண்டிருப்பதை படத்தில் காணலாம்.

Comments